Visit us

Dewch i ymweld

Opening Hours

The centre is currently open for pre-booked visits. Please contact us directly for information regarding the visitor centre opening hours.

The café will close for Christmas on 16 December and reopen on 10 January.

Come and enjoy a warm welcome, delicious coffee, light lunches and homemade cakes. 

Please check our social media for the latest information including opening times, special events and more. 

The centre is also available to book for small groups and events, with the option to book accommodation if required. If you are planning a weekend away for Bible teaching, prayer, worship or any missional activity, please do get in touch as our rates are very reasonable!

Admission

There is no admission fee to the centre, but we do welcome donations. There is a small charge for school groups. Contact us for more information.

Car park

Ample parking is available. There’s no charge for parking, but please note that the car park facilities are for visitors to centre and café only and that the gates will be locked at 4.30 pm.

Follow Mary Jones World on our Social Media (FacebookInstagram and Twitter) for the latest updates including unexpected closures.

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Download the leaflet

Know someone that you think would love to visit Mary Jones World? Download our printable leaflet and send them a copy!

Download

Access Statement

If you have accessibility questions about Mary Jones World, download our access statement.

Download

Oriau Agor

Mae'r ganolfan ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau sydd wedi trefu o flaen llaw. Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am oriau agor y ganolfan ymwelwyr.

Bydd y caffi yn cau ar gyfer y Nadolig ar 16 Rhagfyr ac yn ailagor ar 10 Ionawr.

Dewch i fwynhau croeso cynnes, coffi blasus, cinio ysgafn a chacennau cartref.

Gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys amseroedd agor, digwyddiadau arbennig a mwy. 

Mae'r ganolfan hefyd ar gael i archebu lle ar gyfer grwpiau bach a digwyddiadau, gyda'r opsiwn i archebu llety os oes angen. Os ydych chi'n cynllunio penwythnos i ffwrdd ar gyfer addysgu'r Beibl, gweddi, addoli neu unrhyw weithgaredd cenhadol, cysylltwch â ni gan fod y gost yn rhesymol iawn!

Tâl Mynediad

Nid oes tâl mynediad i'r ganolfan, ond rydym yn croesawu rhoddion. Codir tâl bychan ar gyfer grwpiau ysgol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Maes Parcio

Mae digon o le parcio ar gael. Nid oes tâl am barcio, ond sylwch fod cyfleusterau’r maes parcio ar gyfer ymwelwyr â’r ganolfan a’r caffi yn unig ac y bydd y gatiau’n cael eu cloi am 4.30 pm.

Dilynwch ni ar Facebook​ neu Twitter am y diweddariadau diweddaraf.

 

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A plate of cakes

Lawrlwytho y daflen

Adnabod rhywun a gredwch fyddai wrth eu bodd yn ymweld â Byd Mary Jones? Lawrlwythwch ein taflen ac anfonwch gopi atynt.

Lawrlwytho

Datganiad hygyrchedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hygyrchedd, lawrlwythwch ein datganiad hygyrchedd.

Lawrlwytho


Share this

Rhannwch hwn