Visit us

Dewch i ymweld

Opening times, ticket prices and more – find out all you need to visit us.

Opening times

Mary Jones World is open daily (including Sundays) between 10 am – 5 pm. Last entry at 4 pm. The centre is open from April 1 - November 2.

To arrange a group booking during the winter months or for more information, please contact the centre manager.

Arrange a group booking

Admission charges

Adults (ages 16 +): £4.25
Children (ages 5-15): £2.75
Concessions: £3.25
Family: £12.75 (Up to 2 adults and 4 children under 16)

Group and school rates are available. Please contact the centre for more information.

Café

Our ‘Café Kiosk’ offers a variety of refreshments ranging from hot drinks and scrumptious cakes to more substantial lunches including sandwiches and paninis, freshly baked pastries and jacket potatoes.

Open 10 am – 4 pm everyday with plenty of parking, a warm welcome is extended to all to come and enjoy something to eat in an idyllic location! (Takeaway is available)

A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.
A class hears about Mary Jones from Centre Manager Nerys Siddall.

Car Park

Up to 2 hours: £1.00
Over 2 hours: £3.00
Coaches: £3.00

Fees are refunded when paying for entry.

Download the leaflet

Know someone that you think would love to visit Mary Jones World? Download our printable leaflet and send them a copy!

Download

Access Statement

If you have accessibility questions about Mary Jones World, download our access statement.

Download

Amseroedd agor, pris mynediad a mwy – pob gwybodaeth fyddwch angen i ymweld â ni.

Amserau agor

Mae Byd Mary Jones ar agor yn ddyddiol (yn cynnwys dydd Sul) rhwng 10yb-5yh. Mynediad olaf am 4yh. Mae’r ganolfan ar agor o Ebrill 1 - Tachwedd 2.

Er mwyn trefnu bwcio fel grŵp dros y misoedd Gaeaf neu am fwy o wybodaeth, plîs cysylltwch â'r rheolwr ganolfan.

Trefnu ymweliad grŵp

Tâl Mynediad

Oedolion (16 oed +): £4.25
Plant (5-15 oed): £2.75
Consesiynau: £3.25
Tocyn Teulu (Hyd at 2 oedolyn a 4 plentyn o dan 16): £12.75 

Pris ar gyfer grŵp ac ysgolion ar gael. Cysylltwch gyda’r ganolfan am fwy o wybodaeth. 

Caffi

Mae ‘Caffi’r Ciosg ‘ yn cynnig amrywiaeth o luniaeth o ddiodydd poeth a chacen flasus i brydiau mwy sylweddol  yn cynnwys brechdanau a paninis, taten bôb a phasteiod.

Ar agor yn ddyddiol o 10-00yb – 4-00yh gyda digonedd o le parcio, estynnir croeso cynnes i bawb i ddod ac i fwynhau rhywbeth i fwyta mewn lleoliad delfrydol! (Gellir cal bwyd i fynd allan).

Yr olygfa ar draws Llyn Tegid.
Y parc chwarae yn Byd Mary Jones.

Maes Parcio

Hyd at 2 awr: £1.00
Dros 2 awr: £3.00
Coetsis: £3.00

Ad-delir y ffi wrth dalu am fynediad.

Lawrlwytho y daflen

Adnabod rhywun a gredwch fyddai wrth eu bodd yn ymweld â Byd Mary Jones? Lawrlwythwch ein taflen ac anfonwch gopi atynt.

Lawrlwytho

Datganiad hygyrchedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hygyrchedd, lawrlwythwch ein datganiad hygyrchedd.

Lawrlwytho


Share this

Rhannwch hwn