Work begins on Mary Jones World

Date added: 19/02/15

Work started today to turn a deconsecrated church in North Wales into a new £1 million visitor centre.

Mary Jones World will be based at St Beuno’s Church, at Llanycil, Bala. The site has been a place of Christian worship for more than 1,500 years and has strong links with Bible Society, which bought the redundant Grade 2-listed building in 2007 and the adjoining field in 2009.

It was in 1800 that Mary Jones, aged 15, walked 25 miles from Llanfihangel-y-Pennant, across the Welsh mountains, to Bala to get a Bible from Revd. Thomas Charles. Mary saved for six years to purchase one and Thomas Charles was so moved by her determination that he helped establish Bible Society four years later. He is one of a number of notable figures buried in the churchyard at Llanycil.

The new centre will tell the story of Mary Jones and Thomas Charles and give visitors the chance to learn about the Bible’s impact in Wales and the rest of the world. It will also be an educational centre.

Dorothi Evans, Mayor of Bala said, ‘This is fantastic news. We are really looking forward to this visitor centre. The story of Mary Jones and Thomas Charles is what we have been brought up with, but a lot of people don’t know about them and in learning about them and learning about the history of the Bible Society local people will be amazed.'

Mary Thomas is the Secretary of the Bible Society Acton Group in Bala and author of a guidebook to the Mary Jones Walk, encouraging walkers to follow in her footsteps. She says it's exciting to see the project progressing.

Heritage Consultant, Ian Walden talks about what will be inside the church. 

For the last six years Bible Society has developed this project, secured funding and gained planning permission to enable the scheme to proceed. Funds have been raised through donations from Bible Societies around the world, supporters and the sale of some assets.

A new car park will be created in the field next to the church with a picnic area and access to local footpaths. Developers will also begin transforming the interior of the building. 

Bible Society’s Group Chief Executive James Catford said ‘This project is hugely significant for Bible Society in Wales. The Bible’s impact in Wales and, through Wales, the rest of the world has been immense. The centre will tell this story to tourists, school children and international visitors. We are very grateful to the people of Llanycil and Bala for their support and encouragement.’

Mary Jones World will be officially opened in the autumn to coincide with the bicentenary of Thomas Charles’ death.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 19/02/15

Dechreuodd y gwaith heddiw i droi eglwys a ddatgysegrwyd yng Ngogledd Cymru yn ganolfan ymwelwyr newydd gwerth £1 miliwn. 

Bydd Byd Mary Jones wedi ei leoli yn Eglwys Beuno Sant yn Llanycil, y Bala. Bu’r safle yn fan addoli Cristnogol am dros 1,500 o flynyddoedd ac mae ganddo gysylltiadau cryf â Chymdeithas y Beibl, a brynodd yr adeilad rhestredig Gradd 2 oedd yn segur yn 2007 a’r cae cyfagos yn 2009.  

Yn 1800 y cerddodd Mary Jones, oedd yn 15 mlwydd oed, 25 milltir o Lanfihangel-y-Pennant  dros fynyddoedd Cymru i’r Bala i gael Beibl gan y Parchedig Thomas Charles. Cynilodd Mary am chwe blynedd i brynu un ac roedd Thomas Charles wedi ei effeithio gymaint gan ei phenderfyniad nes iddo helpu i sefydlu Cymdeithas y Beibl bedair blynedd yn ddiweddarach. Mae’n un o nifer o bobl nodedig a gladdwyd yn y fynwent yn Llanycil.  

Bydd y ganolfan newydd yn adrodd stori Mary Jones a Thomas Charles ac yn rhoi cyfle i ymwelwyr i ddysgu am ddylanwad y Beibl ar Gymru a gweddill y byd. Bydd hefyd yn ganolfan addysgol.

Dywedodd Dorothi Evans, Maer y Bala ‘Mae hyn yn newyddion ffantastig. Rydym yn wirioneddol edrych ymlaen at y ganolfan ymwelwyr. Mae stori Mary Jones a Thomas Charles yn un rydym wedi tyfu i fyny gyda hi, ond mae llawer o bobl heb glywed amdanyn nhw ac o wybod amdanyn nhw ac o ddysgu am hanes Cymdeithas y Beibl bydd pobl leol wedi eu synnu.’  

Mary Thomas yw Ysgrifenyddes Grŵp Gweithredu Cymdeithas y Beibl yn y Bala ac yn awdures llyfr tywys i daith gerdded Mary Jones, gan annog cerddwyr i ddilyn yn ôl ei throed. Dywed hi ei bod yn gyffrous gweld y prosiect yn mynd rhagddo.

Mae Ian Walden, sy’n ymgynghorydd treftadaeth, yn sôn am yr hyn fydd tu mewn i’r eglwys.

Am y chwe blynedd diwethaf bu Cymdeithas y Beibl yn datblygu’r prosiect, yn sicrhau cyllid ac yn ennill caniatâd cynllunio i alluogi’r cynllun i fynd yn ei flaen. Codwyd arian drwy roddion gan Gymdeithasau Beibl o gwmpas y byd, cefnogwyr a  drwy werthu rhai asedau.  Bydd maes parcio newydd yn cael ei greu yn y cae nesaf at yr eglwys gydag ardal picnic a mynediad i lwybrau cerdded lleol. Bydd datblygwyr hefyd yn dechrau trawsffurfio tu mewn yr adeilad. 

Dywedodd Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas y Beibl, James Catford ‘Mae’r prosiect hwn yn aruthrol o arwyddocaol i Gymdeithas y  Beibl yng Nghymru. Bu effaith y Beibl yng Nghymru a thrwy Gymru, ar weddill y byd yn anferth. Bydd y ganolfan yn adrodd y stori hon wrth dwristiaid, plant ysgol ac ymwelwyr rhyngwladol. Rydym yn ddiolchgar iawn i bobl Llanycil a’r Bala am eu cefnogaeth a’u hanogaeth.’

Bydd Byd Mary Jones yn agor yn swyddogol yn ystod yr hydref ac yn cyd-fynd â deucanmlwyddiant marwolaeth Thomas Charles.

Share this

Rhannwch hwn