Mary Jones World visitor centre opens

Date added: 19/02/15

Hundreds of visitors from Great Britain and across the globe attend the opening of Mary Jones World in Llanycil, Wales.

As Welsh flags fluttered in the breeze of an autumnal Sunday morning, four hundred people walked the mile-long route from Capel Tegid, in Bala, Wales, to the opening of Mary Jones World in Llanycil.

The procession embodied the spirit of the day – a coming together of people of all ages from across the globe to witness the result of one girl’s determination to buy a Bible of her own.

As an elderly gentleman on walking sticks struggled slowly along with global visitors by his side, parents pushed sleeping toddlers in buggies, and Welsh and English banners were held aloft by children of all ages. 

The Mayor of Bala, Ivora Jones, led the procession saying: ‘I am so excited and wish it had come a long time ago. I really hope people from all over the world will come to visit the heritage centre. I wish Bible Society all the best’.

Fifteen-year-old Alaw Skinner, who was dressed as Mary Jones in a traditional outfit, with a long skirt and shawl, walked alongside the Mayor.

From under her white cloth cap, she spoke of how the centre would enable young people like herself to hear story of the Bible’s journey from Bala across the globe: ‘My generation haven’t always been taught this story in school, even here in this part of Wales, but the centre can educate many more generations in the future – and I think that’s great.’    

The centre was then officially opened by 102-year-old Leta Jones, who is the great-great-great-granddaughter of Revd Thomas Charles.

Mary Jones World opening. On the bicentenary of his death, Leta said: ‘When we remember Thomas Charles and particularly Mary, we should always remember that the young people have the future in their hands through the Bible’. 

Bible Society’s Chief Executive, James Catford, then told the audience of invited guests about how the centre came into being – beginning with the story of Mary Jones who walked 25 miles, in 1800, from Llanfihangel-y-Pennant, across the Welsh mountains, to Bala to get a Bible from Revd Thomas Charles.

Mary saved for six years to purchase one and Thomas Charles was so moved by her determination that he helped establish Bible Society four years later. He is one of a number of notable figures buried in the churchyard at Llanycil.

He added: It was a journey that changed the course of history, not only in Wales, but the world. I am delighted, therefore, that we are joined by our Bible Society colleagues from around the world’.

His speech was followed by a reading from Philippians 1: 3 – 11 by Nerys Haf Biddulph, Chair of Prestatyn Action Group, in Welsh; and then by Pr Juan Pablo Bongarra, in English.

The Bishop of Asaph, Rt Revd Dr Gregory Cameron, also led a prayer of dedication.

Traditional hymns including ‘O Lord my God’ and ‘Guide me O Thou Great Redeemer’ were sung by Cor MeibIon Llangwm. 

The new state-of-the-art visitor and education centre will give people the opportunity to discover this story and learn about the impact of the world’s best-selling book, not only in Wales, but the rest of the world.

During October, the centre will be open daily from 6 October to 31 October 2014, between 10 am and 4 pm. 

There will be a special reduced rate of £3 for adults and £1 for children throughout October.

From November to March, the centre will be open to school visits and group bookings only. The centre re-opens to the public in April 2015. 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 19/02/15

Daeth cannoedd o ymwelwyr ar draws y byd i agoriad Byd Mary Jones yn Llanycil, Cymru.

Roedd baneri’r ddraig goch yn cyhwfan yn yr awel ddydd Sul, wrth i bron 400 o bobl gerdded y llwybr milltir o hyd o Gapel Tegid, y Bala i agoriad Byd Mary Jones yn Llanycil.

Roedd yr orymdaith yn amlygu pwysigrwydd y ganolfan i bobl o bob oed ar draws y byd: roedd gŵr mewn oed yn ymlwybro’n araf gyda chymorth ffon, gydag ymwelwyr o bedwar ban byd wrth ei ochr; o’u cwmpas roedd rhieni yn gwthio plant bach mewn bygis ac roedd baneri Cymru a Lloegr yn cael eu dal yn uchel gan blant o bob oed.

Ivora Jones, Maer y Bala, oedd yn arwain yr orymdaith ac fe ddwedodd: ‘Rwyf mor falch o weld y ganolfan yn agor ac mi fuasai’n dda iawn gen i petai wedi dod lawer blwyddyn yn ôl.  Rwy’n gobeithio y bydd pobl o bob rhan o’r byd yn dod i ymweld â’r ganolfan dreftadaeth. Pob dymuniad da i Gymdeithas y Beibl’.

Roedd Alaw Skinner, pymtheg oed, oedd wedi gwisgo fel  Mary Jones mewn gwisg draddodiadol gyda sgert hir a siôl, yn cerdded wrth ochr y Maer.

Dan ei bonet wen, fe siaradodd am sut y byddai’r ganolfan yn galluogi pobl ifanc fel hi i glywed stori taith y Beibl o’r Bala i weddill y byd: ‘Nid yw fy nghenhedlaeth i bob amser wedi cael dysgu’r stori hon yn yr ysgol hyd yn oed yma yng Nghymru, ond gall y ganolfan addysgu llawer mwy o genedlaethau yn y dyfodol - ac rwy’n meddwl fod hynny’n wych .’   

Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Leta Jones, sy’n 102 mlwydd oed ac yn or-or-or wyres y Parchedig Thomas Charles.

Mary Jones World opening. Ar ddaucanmlwyddiant ei farw, meddai Leta: ‘Pan fyddwn yn cofio Thomas Charles a Mary yn arbennig, dylem bob amser gofio’r bobl ifanc sydd â’r dyfodol yn eu dwylo drwy’r Beibl.’ 

Yna dywedodd James Catford, Prif Weithredwr Cymdeithas y Beibl wrth y gynulleidfa o wahoddedigion sut daeth y ganolfan i fodolaeth - gan ddechrau gyda stori Mary Jones a gerddodd 26 milltir, yn 1800, o Lanfihangel-y-Pennant, ar draws mynyddoedd Cymru, i’r Bala i gael Beibl gan y Parchedig Thomas Charles.

Roedd Mary wedi cynilo am chwe blynedd i brynu un, a chafodd ei phenderfyniad gymaint o effaith ar Thomas Charles nes iddo helpu i sefydlu Cymdeithas y Beibl bedair blynedd yn ddiweddarach. Mae’n un o nifer o bobl amlwg sydd wedi eu claddu ym mynwent Llanycil.

Ychwanegodd: ‘Roedd yn daith wnaeth newid cwrs hanes, nid yn unig yng Nghymru, ond drwy’r byd.  Rwyf wrth fy modd, felly, fod cydweithwyr Cymdeithas y Beibl o amgylch y byd wedi ymuno â ni heddiw’. 

Dilynwyd ei araith gan ddarlleniad o Philipiaid 1: 3 – 11 yn Gymraeg gan Nerys Haf Biddulph, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Prestatyn, ac wedyn gan y Parchedig Juan Pablo Bongarra yn Saesneg.

Fe wnaeth Esgob Llanelwy, y Gwir Barchedig Dr Gregory Cameron, arwain gweddi o ymgysegriad.  

Canwyd emynau traddodiadol, gan gynnwys ‘Mor Fawr wyt Ti’ ac ‘Arglwydd Arwain drwy’r Anialwch’ gan Gôr Meibion Llangwm . 

Bydd y ganolfan ymwelwyr a chanolfan addysg o’r radd flaenaf hon yn rhoi’r cyfle i bobl ddarganfod y stori hon a dysgu am effaith y llyfr sy’n gwerthu orau yn y byd, nid yn unig ar Gymru ond ar weddill y byd hefyd.

 

Yn ystod mis Hydref bydd y ganolfan ar agor yn ddyddiol o’r 6 Hydref tan 31 Hydref 2014, rhwng 10 am a 4 pm. 

Bydd cost ostyngol arbennig o £3 ar gyfer oedolion a £1 i blant drwy gydol mis Hydref.

O fis Tachwedd tan fis Mawrth, bydd y ganolfan ar agor ar gyfer ymweliadau ysgol ac archebion grŵp yn unig. Mae’r ganolfan yn ailagor i’r cyhoedd ym mis Ebrill 2015.

Share this

Rhannwch hwn