Mary Jones World to open April 2022

Ailagor Byd Mary Jones mis Ebrill 2022

Date added: 18/05/21

Bible Society is fully committed to Mary Jones World and is looking forward to welcoming visitors once more. However, we have taken the difficult decision that Mary Jones World should remain closed during  the 2021 tourist season.

Whilst we are closed, we are planning to use this time to improve Mary Jones World so we can make a new start in April 2022. We are making huge improvements to our onsite café, from redesigning its aesthetics to creating a menu that uses tasty local ingredients. We are also seeking planning permission to add a new facility that will bring another dimension of Mary’s story to life.

In the meantime we will continue to share the story of Mary Jones with schools, on our website and across our social media channels.

We are grateful for your support and will continue to build our online resources and teaching tools. Please let me know if you are interested in using them by emailing centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk.

We have a wonderful story to share, and look forward to the time when we can do so in person once again. 

Stay safe. 

Nerys and team

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 18/05/21

Mae Cymdeithas y Beibl wedi ymrwymo i Fyd Mary Jones ac yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr unwaith yn rhagor. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd y bydd Byd Mary Jones yn aros ar gau yn ystod tymor twristiaeth 2021.

Tra ein bod ar gau, rydym yn bwriadu defnyddio'r amser hwn i wneud  gwelliannau i Fyd Mary Jones fel y gallwn ddechrau pennod newydd ym mis Ebrill 2022. Rydym yn gwneud gwelliannau enfawr i'n caffi, o ail-ddylunio ei wedd i greu bwydlen sy'n defnyddio cynhwysion blasus lleol. Rydym hefyd yn ceisio cael caniatâd cynllunio i ychwanegu cyfleuster newydd a fydd yn dod â dimensiwn arall o stori Mary yn fyw.

Yn y cyfamser byddwn yn parhau i rannu stori Mary Jones gydag ysgolion, ar ein gwefan ac ar draws ein cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth a byddwn yn parhau i ddatblygu ein hadnoddau ar-lein a'n hoffer dysgu. Rhowch wybod trwy e-bostio rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk os oes gennych ddiddordeb mewn eu defnyddio.

Mae gennym stori hyfryd i'w rhannu, ac edrychwn ymlaen at yr amser pan allwn wneud hynny'n wyneb yn wyneb unwaith eto

Cadwch yn ddiogel.

Nerys a'r tîm

Share this

Rhannwch hwn