COVID-19 Update

Diweddariad COVID-19

Date added: 21/08/20

We were hoping that, as lockdown restrictions were eased, it would have been possible to re-open Mary Jones World from mid-August. However, after careful consideration we have concluded that due to the ongoing uncertainty and regional lockdowns we should remain closed until April 2021. We are disappointed, but confident that this is the right response to the circumstances we face. 

On a more positive note, we aim to use this period to concentrate on re-visioning Mary Jones World and hope to make some high-level investments that will result in an improved experience for all visitors. These developments will help realise the potential of Mary Jones World as a destination that both supports the local economy and tells the story of Mary Jones’ life and legacy.

We are grateful for your support and will continue to build our online resources and teaching tools – please let me know if you are interested in using them by emailing centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk

Stay safe.

Nerys and team

 

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 21/08/20

Roeddem wedi gobeithio wrth i gyfyngiadau lacio y byddai wedi bod yn bosib i ni ailagor Byd Mary Jones o ganol mis Awst. Fodd bynnag, ar ôl dwys ystyried rydym wedi penderfynu dylem aros ar gau tan fis Ebrill 2021 oherwydd yr ansicrwydd presennol a chyfyngiadau rhanbarthol. Rydym yn siomedig i orfod gwneud y penderfyniad hwn ond rydym yn hyderus mai hwn yw’r ymateb cywir i’r amgylchiadau rydym yn eu hwynebu. 

Ar nodyn mwy cadarnhaol, ein nod yw defnyddio’r cyfnod yma i ganolbwyntio ar ail-greu gweledigaeth Byd Mary Jones a mynd ymlaen â gwaith datblygu a fydd yn arwain at brofiad gwell i’r holl ymwelwyr.  Bydd y buddsoddiadau hyn yn helpu i ni wireddu potensial Byd Mary Jones fel lle sy’n cefnogi’r economi leol ac adrodd hanes bywyd Mary Jones a’i dylanwad ar eraill ar draws y byd.  

Rydym yn ddiolchgar o’ch cefnogaeth a byddwn yn parhau i adeiladu ar ein hadnoddau ar-lein a’n adnoddau gweithgareddau – rhowch wybod os oes gennych ddiddordeb yn eu defnyddio drwy e-bostio rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk

Cadwch yn ddiogel.

Nerys a’r tîm

Share this

Rhannwch hwn