Children's Festival of Welsh History

Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Date added: 23/09/16

Over the course of two days in September over 150 children from nearby schools were welcomed to Mary Jones World to see In Character’s performance. Many events were held across Wales as part of the Children’s Festival of Welsh History with a group of actors in various locations portraying different characters.

In Llancyil, the actress Ffion Glyn portrayed Mary Jones and presented her history in an exciting, fun and lively way. Many of the children had an opportunity to participate by acting parts of Mary’s mother, Thomas Charles, Mr and Mrs Evans and other different characters. We hope everyone enjoyed themselves and thank you to the schools that came to watch the show. The show, which has been commissioned by Bible Society, was launched in the centre in January and since then the show has visited schools across Wales.

The show Mary Jones – My Footprint, written by Sian Melangell Dafydd is one amongst many shows by In Character. Each show has been specifically devised to provide a fun-filled hour of learning and entertainment for children at key stage 2. If any schools are interested in hosting a show, visit In Character’s website mewncymeriad.cymru to find out more.

Dyddiad wedi cael ei ychwanegu: 23/09/16

Yn ystod mis Medi dros gyfnod o ddau ddiwrnod croesawyd dros 150 o blant o ysgolion cyfagos i Fyd Mary Jones ar gyfer perfformiad Mewn Cymeriad. Roedd nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i blant gyda chriw o actorion mewn gwahanol leoliadau yn portreadu gwahanol gymeriadau.

Yn Llanycil, yr actores Ffion Glyn oedd yn portreadu Mary Jones gan gyflwyno'i hanes mewn ffordd gyfoes, hwyliog a bywiog. Cafodd nifer o’r plant gyfle i gymryd rhan drwy actio rhannau mam Mary, Thomas Charles, Mr a Mrs Evans a llu o gymeriadau eraill. Gobeithio i bawb fwynhau a diolch i'r ysgolion a ddaeth draw. Cafodd y sioe, sydd wedi cael ei noddi gan Gymdeithas y Beibl, ei lansio yn y ganolfan ym mis Ionawr ac ers hynny mae’r sioe wedi ymweld ag ysgolion ar draws Cymru.

Mae’r sioe Mary Jones – Yn ôl fy Nhroed sydd wedi’i hysgrifennu gan Sian Melangell Dafydd yn un ymhlith nifer o sioeau gan Mewn Cymeriad. Mae pob sioe wedi’u teilwra i gynnig awr addysgiadol adloniadol i blant cyfnod allweddol 2. Os oes gan ysgolion diddordeb mewn cynnal sioe mae modd archebu sioe drwy wefan Mewn Cymeriad mewncymeriad.cymru.

Share this

Rhannwch hwn