About us

Amdanom ni

In 1800, a 15 year-old girl called Mary Jones walked 26 miles from Llanfihangel-y-Pennant to Bala to buy a book. Mary Jones World tells her story, and the story of her legacy.

Mary Jones World is a state of the art visitor and education centre that tells the story of Mary Jones and Thomas Charles, and the impact of world’s bestselling book – on Wales and the world.

Step back in time, follow Mary's journey, and explore what happened next through multimedia and interactive displays, exhibits and activities in our redeveloped Grade 2-listed building. See Thomas Charles’ ink well and pay a visit to his grave.


Set on the edge of Lake Bala, with a picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for children and adults alike.

Visit the centre

Yn 1800, cerddodd merch ifanc 15 oed o’r enw Mary Jones 26 milltir o Llanfihangel-y-Pennant i’r Bala i brynu llyfr. Mae Byd Mary Jones yn dweud ei hanes, a stori ei hetifeddiaeth.​

Mae Mary Jones yn ganolfan ymwelwyr ac addysg o’r radd flaenaf sy’n adrodd stori Mary Jones a Thomas Charles, ac effaith y llyfr sy’n gwerthu orau yn y byd – ar Gymru ac ar y byd.

Camwch yn ôl mewn amser, dilynwch daith Mary, ac archwiliwch beth ddigwyddodd wedyn drwy weithgareddau aml-gyfrwng a rhai rhyngweithiol, ac arddangosfeydd yn ein hadeilad rhestredig Gradd 2 sydd wedi cael ei ailddatblygu. Cewch gyfle i weld pot inc Thomas Charles a thalu ymweliad â’i fedd.


Wedi ei leoli ar lan Llyn Tegid gyda man picnic, cyfleusterau a maes chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser gwych i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Ymwelwch â’r ganolfan


Centre Manager

Nerys Siddall – Centre Manager and Education Officer

Nerys started her role in June 2014. Previously she worked at Caereinion High School as a Religious Education teacher. She read Welsh and Religious Studies at the University of Bangor and graduated with a joint honours degree. She is supported by Marketing Officer, Mel Hill, as well as a team of local volunteer helpers.

 

Nerys Siddall is Centre Manager at Mary Jones World.

Rheolwr y Ganolfan

Nerys Siddall – Rheolwr Ganolfan a Swyddog Addysg

Dechreuodd Nerys ar ei rôl ym mis Mehefin 2014. Cyn hynny roedd yn athrawes Addysg Grefyddol yn Ysgol Uwchradd Caereinion. Bu’n astudio Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Bangor a graddiodd gyda gradd gyd anrhydedd. Mae Nerys yn cael ei chefnogi gan Mel Hill, Swyddog Marchnata, ynghyd � gwirfoddolwyr cynorthwyol lleol.

Nerys Siddall – Rheolwr a Swyddog Addysg y Ganolfan

Do the walk

Walk in the footsteps of Mary Jones!

Our guide will lead you on a 28-mile linear walk through spectacular countryside from Llanfihangel-y-Pennant to Bala.

The guide contains both English and Welsh language versions.

This is just one of many groups to have undertaken the Mary Jones Walk.

Download the guide

Support Mary Jones World

Make a donation

Mary Jones World is an initiative of Bible Society.

Bible Society, which was established by Thomas Charles and others in 1804, exists to offer the Bible to the world through the translation, production, and distribution of Bibles, and literacy, engagement and advocacy projects just like Mary Jones World.

Please consider making a donation to support Mary Jones World visitor and education centre.

Make a donation

 

Volunteer at Mary Jones World

Volunteers have a very important role to play in Mary Jones World, helping to staff the centre, look after international visitors and assist with the production of school resources and trips.

Our volunteer opportunities are available on a regular weekly or monthly basis, and on an occasional basis to work with schools and groups. You can also volunteer full time for longer periods.

Volunteering with Mary Jones World is designed to be mutually beneficial to both the volunteer and the centre. We aim to provide rewarding and enriching experiences for those taking part.

All necessary role-related training will be provided at the centre.

For more information, please contact the Centre Manager.

Email the Centre Manager

Gwnewch y daith

Cerddwch yn ôl troed Mary Jones!

Bydd y llyfr hwn yn eich tywys ar daith 28 milltir drwy gefn gwlad anhygoel o Lanfihangel-y-Pennant i'r Bala.

Mae'r llyfr yn cynnwys fersiwn Cymraeg a Saesneg.

Dyma un o’r grwpiau niferus sydd wedi ymgymryd â thaith Mary Jones.

Llawrlwythwch y daflen

Cefnogwch Fyd Mary Jones

Rhowch rodd

Mentr Cymdeithas y Beibl yw Byd Mary Jones.

Mae Cymdeithas y Beibl, a sefydlwyd gan Thomas Charles ac eraill yn 1804, yn bodoli i gynnig y Beibl i’r byd drwy gyfieithu, cynhyrchu a dosbarthu Beiblau, a phrosiectau llythrennedd, ymrwymiad ac eiriolaeth yn union fel Byd Mary Jones. 

Ystyriwch roi gyfraniad i gefnogi canolfan ymwelwyr ac addysg Byd Mary Jones World.

Sylwch, os gwelwch yn dda, mae’r ffurflen rhoi arian hon yn Saesneg yn unig oherwydd gofynion prosesu.

Rhoi cyfraniad

Gwirfoddolwch ym Myd Mary Jones

Mae gan wirfoddolwyr le pwysig iawn ym Myd Mary Jones, yn helpu i staffio’r ganolfan, gofalu am ymwelwyr rhyngwladol a chynorthwyo gyda chynhyrchu adnoddau ysgol a thripiau.

Mae’n cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yn rheolaidd yn wythnosol neu’n fisol, ac yn achlysurol i weithio gydag ysgolion neu grwpiau. Gallwch hefyd wirfoddoli yn llawn amser am gyfnodau hwy.

Mae gwirfoddoli gyda Byd Mary Jones wedi ei gynllunio i fod yn gydfoddhaol i’r ddwy ochr, i’r gwirfoddolwr a’r ganolfan. Rydym yn ceisio cynnig profiadau gwerthfawr fydd yn cyfoethogi’r rhai sy’n cymryd rhan. 

Darperir yr hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer chwarae rôl yn y ganolfan.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rheolwr y Ganolfan os gwelwch yn dda.

E-bostiwch Reolwr y Ganolfan

Share this

Rhannwch hwn