Mary Jones World

Byd Mary Jones

Our award-winning visitor centre tells the story of Mary Jones – and the impact of the world's bestselling book on Wales and beyond. Set on the edge of Lake Bala with an on-site cafe, picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for everyone.

Dewch i ymweld â’r ganolfan sydd wedi ennill gwobrau a darganfyddwch fwy am Mary Jones – ac am ddylanwad y llyfr sy’n gwerthu fwyaf yn y byd, ar Gymru a thu hwnt. Ar lan Llyn Tegid gyda chaffi, ardal picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant, mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i bawb.

An actor plays the role of Mary Jones in the film of her story which you can watch in the centre. A fantastic play park is available at the centre.
Mary Jones World is a perfect day out for primary schools, tying into multiple areas of the KS2 curriculum. Mary Jones World tells the story of a 15-year-old girl who walked 26 miles to get a Bible, through interactive displays.
 

Jobs - 

Café Manager

We’re looking for a Café Manager with a passion for catering and proven experience in a commercial kitchen or hospitality venue to oversee all aspects of café operations.

Café and Visitor Centre Assistant

We’re looking for people with a flair for hospitality and excellent interpersonal skills. Working as part of a team, you’ll assist in the day-to-day running of Mary Jones World.

 

Yn y ganolfan gallwch weld ffilm o fywyd Mary Jones sydd wedi’i phortreadu gan actor. Mae parc chwarae delfrydol ar gael.
Mae Byd Mary Jones yn ddiwrnod allan delfrydol i ysgolion cynradd ac yn  ymgysylltu gydag agweddau o gwricwlwm CA2 Drwy sgriniau rhyngweithiol mae Byd Mary Jones yn rhoi hanes merch 15 oed a gerddodd 26 milltir i nôl Beibl.
 

Swyddi

Rheolwr Caffi

Rydym yn chwilio am Reolwr Caffi gydag angerdd am arlwyo a phrofiad profedig mewn cegin fasnachol neu leoliad lletygarwch i oruchwylio pob agwedd ar weithrediadau caffi

Cynorthwyydd Caffi a Chanolfan Ymwelwyr

Rydym yn chwilio am berson sydd â dawn ar gyfer lletygarwch a sgiliau rhyngbersonol ardderchog. Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn cynorthwyo rhedeg Byd Mary Jones o ddydd i ddydd.

Visiting us

The centre is currently open for pre-booked visits. Please contact us directly for information regarding the visitor centre opening hours.

Our onsite café remains open Wednesday to Sunday, 10.00 am–4.00 pm. 

The café will close for Christmas on 16 December and reopen on 10 January.

Come and enjoy a warm welcome, delicious coffee, light lunches and homemade cakes. 

Please check our social media for the latest information including opening times, special events and more (Facebook, Instagram and Twitter) for the latest information including opening times, special events and more.

Ymweld â ni

Mae'r ganolfan ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau sydd wedi trefu o flaen llaw. Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am oriau agor y ganolfan ymwelwyr. 

Mae ein caffi ar y safle yn parhau ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10.00 am–4.00 pm.

Bydd y caffi yn cau ar gyfer y Nadolig ar 16 Rhagfyr ac yn ailagor ar 10 Ionawr.

Dewch i fwynhau croeso cynnes, coffi blasus, cinio ysgafn a chacennau cartref. 

Gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys amseroedd agor, digwyddiadau arbennig a mwy. Facebook​ neu Twitter.

Share this

Rhannwch hwn