Download the leaflet

Download the printable leaflet for Mary Jones World.

Opening times

The centre is open 7 days a week from 10am-5pm (last entry 4pm) until 29 October 2017.

To arrange a group booking during the winter months or for more information, please contact Nerys Siddall, centre manager.

Admission charges

Adults (ages 16+): £4.00
Children (ages 5-16): £2.50
Other concessions: £3.00
Family (up to 2 adults + 4 children under 16): £12.00

Car Park

(Fees are refunded when paying for entry)

Up to 2 hours: £1.00
Over 2 hours: £3.00
Coaches: £3.00

Group Rates

Group rates apply to groups of 15 or more

10% off the ticket price

Adult: £3.60
Child: £2.25
Concession: £2.70
Family: £10.80

Access Statement

Our access statement can be downloaded here.

Café

Set on the edge of Llyn Tegid, with a picnic area, facilities and children’s playground, Mary Jones World offers a great time out for children and adults alike.  Our ‘Café Kiosk’ offers a variety of refreshments ranging from hot drinks and scrumptious cakes to more substantial lunches including sandwiches and paninis, freshly baked pastries and jacket potatoes. Open 10am - 4pm everyday with plenty of parking, a warm welcome is extended to all to come and enjoy something to eat in an idyllic location! (Takeaway is available) The menu is available here.

Contact us

Email: centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk
Phone: 0808 1784 909 / 01678521877

Address

Mary Jones World
Llanycil
Bala
Gwynedd
LL23 7YF

Social media

Find us on Facebook.
Find us on Twitter at @bydmaryjones.

Download the leaflet

Lawrlwythwch bamffled argraffiadwy Byd Mary Jones.

Amserau agor

Mae’r ganolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10yb-5yh (mynediad olaf 4yh) tan 29 Hydref 2017.

I drefnu ymweliad grŵp yn ystod y gaeaf neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â rheolwraig y ganolfan, Nerys Siddall os gwelwch yn dda.

Tâl Mynediad

Oedolion (16 oed +): £4.00
Plant (5-16 oed): £2.50
Consesiynau eraill: £3.00
Tocyn teulu (hyd at 2 oedolyn + 4 plentyn o dan 16): £12.00

Maes Parcio

(Ad-delir y ffi wrth dalu am fynediad)

Hyd at 2 awr: £1.00
Dros 2 awr: £3.00
Coetsis: £3.00

Pris i Grŵp

Pris i grŵp yn gymwys i grwpiau o 15 neu mwy

10% oddi ar bris y tocyn

Oedolyn: £3.60
Plentyn: £2.25
Consesiynau: £2.70
Teulu: £10.80

Caffi

Wedi’i lleoli ar lan Llyn Tegid, gyda lle picnic, cyfleusterau a pharc chwarae i blant mae Byd Mary Jones yn cynnig amser da i blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae ‘Caffi’r Ciosg ‘ yn cynnig amrywiaeth o luniaeth o ddiodydd poeth a chacen flasus i brydiau mwy sylweddol  yn cynnwys brechdanau a paninis, taten bôb a phasteiod. Ar agor yn ddyddiol o 10-00yb – 4-00yh gyda digonedd o le parcio, estynnir croeso cynnes i bawb i ddod ac i fwynhau rhywbeth i fwyta mewn lleoliad delfrydol! (Gellir cal bwyd i fynd allan). Mae’r fwydlen ar gael yma.

Cysylltwch â ni

E-bost: rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk
Ffôn: 0808 1784 909

Cyfeiriad

Byd Mary Jones
Llanycil
Y Bala
Gwynedd
LL23 7YF

Cyfryngau Cymdeithasol

Dewch o hyd i ni ar Facebook.
Dewch o hyd i ni ar Trydar ar @bydmaryjones.